Regulamin

Wprowadzenie:

Właścicielem  projektu EVERESTGLOBE znajdującego się pod domeną www.everestglobe.com jest Agencja kreatywna ToliToli z siedzibą w Bielsku Białej, NIP: 6452453660 zwana dalej everestlobe.com

Niniejsze warunki i zasady regulują korzystanie z tej strony internetowej; korzystając z tej strony, akceptujesz te warunki w całości. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami i żadną częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej [18] lat. Korzystając z tej strony [i zgadzając się na niniejsze warunki], gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej [18] lat.

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej strony i zgadzając się na te warunki, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami witryny everestlobe.com [polityka prywatności / polityka dotycząca plików cookie].

 

Dopuszczalne użycie:

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych czynności gromadzenia danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na lub w związku z niniejszą witryną bez pisemnej zgody everestlobe.com.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych.

Nie wolno korzystać z tej witryny w żadnych celach związanych z marketingiem bez witryny everestglobe.com .

 

Rozsądek:

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o zrzeczeniu się strony są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny.

 

Niewykonalne postanowienia:

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej strony o zrzeczeniu się odpowiedzialności jest, lub okaże się, nieskuteczne na mocy obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej witryny zrzeczenie się odpowiedzialności.

 

Odszkodowanie:

Niniejszym zabezpieczasz everestglobe.com i zobowiązujesz się, że everestlobe.com będzie zabezpieczone przed stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez everestlobe.com na rzecz strony trzeciej w celu zaspokojenia roszczenia lub sporu za radą doradców prawnych everestlobe.com) poniesionych lub poniesionych przez everestlobe.com w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków [lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, że ​​naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i warunki].Everestglobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę pieniędzy w wyniku korzystania z sygnałów.

 

Naruszenie niniejszych warunków:

Bez uszczerbku dla everestlobe.com innych praw wynikających z niniejszych warunków, w przypadku naruszenia tych warunków w jakikolwiek sposób, everestlobe.com może podjąć takie działania, jakie everestlobe.com uzna za stosowne, aby uporać się z naruszeniem, w tym zawieszenie dostępu do strony internetowej, zabraniając dostępu do strony internetowej, blokując komputerom używającym twojego adresu IP dostępu do strony internetowej, kontaktując się z dostawcą usług internetowych w celu żądania zablokowania dostępu do witryny i / lub wszczęcia przeciwko tobie postępowań sądowych. Everestglobe ma również prawo zmienić regulamin bez informowania o tym uczestników projektu.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty różnic kursowych (CFD) oraz instrumenty rynku Forex oparte o depozyt zabezpieczający są instrumentami lewarowanymi, które niosą ze sobą istotne zagrożenie dla Twojego kapitału. Obrót takimi instrumentami nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Nie jesteś właścicielem ani nie posiadasz żadnych praw to aktywów bazowych. Należy obracać tylko takimi kwotami, na których stratę można sobie pozwolić. W wyjątkowych okolicznościach również twój kapitał handlowy może osiągnąć poziom ujemny. Przeszłe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości, a prawo podatkowe podlega zmianie. everestglobe.com nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi są oferowane tylko w trybie do realizacji. Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie biorą pod uwagę celów, sytuacji finansowej czy potrzeb Twoich lub Twojego klienta . Upewnienij się, że wszystkie ryzyka są zrozumiałe w odniesieniu do własnej sytuacji, przez zdecydowaniem się na skorzystanie z naszych usług. Zalecamy sięgnięcie po niezależną poradę, jeśli sytuacja tego wymaga.

Przedstawione informacje nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Cały schemat jest wizją everestglobe.com.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVEREST GLOBE

z dnia 20.02.2019 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego EVEREST GLOBE;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.everestglobe.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Agencją kretywną ToliToli, NIP: 6452453660 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.everestglobe.com .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.everestglobe.com , prowadzony jest przez Agencje kretywną ToliToli, NIP: 6452453660, Bielsko Biała

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej

b) Opera w wersji 58.0.3135.65 lub nowszej

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Agencja kreatywna ToliToli zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://everestglobe.com/pl/component/content/article/2-uncategorised/26-polityka-prywatnosci-pl.html?

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego  wiąże się bezpośrednio z rejestracją w jego ramach.

3.2. Rejestracja jest koniecznością w związku z dostępem do informacji związanych z możliwością zakupu oprogramowania oraz kopiowania sygnałów, następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. EVEREST GLOBE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  EVEREST GOBE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię  EVEREST GLOBE.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EVEREST GLOBE .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EVEREST GLOBE ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.everestglobe.com , dokonać wyboru oprogramowania, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta nie jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres mailowy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką mailową.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do  5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://everestglobe.com/pl/component/content/article/2-uncategorised/26-polityka-prywatnosci-pl.html?

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) za pomoca Paypal, karty płatniczej i debetowej VISA , MASTERCARD , AMERICAN EXPRESS ,


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Agenecja kreatywna ToliToli jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.Agenecja kreatywna ToliToli  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedanego Towaru.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Agenecja kreatywna ToliToli  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Agenecja kreatywna ToliToli  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać , mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Agenecja kreatywna ToliToli  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agenecja kreatywna ToliToli  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agenecja kreatywna ToliToli  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Agenecja kreatywna ToliToli .

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

Informacja o cookies na stronie internetowej:

W ramach naszych witryn internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów do indywidualnych wymagań Użytkownika, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do informacji („cookies”) znajdującej się na urządzeniu Użytkownika. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej.

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej Everest Globe, działającą pod adresem internetowym www.everestglobe.com , (dalej „Serwis”),

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) "Serwis", informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

"Serwis" zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do "Serwisu" pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika

Podstawą przetwarzania przez Serwis danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Serwis informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Serwis informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Serwis umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Serwis również do celów:

  • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

  • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Serwisu.

Inne dane

W niektórych przypadkach Serwis gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Serwisem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.everestglobe.com 

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.